Uvjeti i pravila | Mlinar Shop

Uvjeti i pravila

 

1. Opće odredbe


1.1. Ovim se Uvjetima utvrđuje korištenje web stranice te korištenje internetske trgovine Mlinara. Ove Uvjete donosi Mlinar kao pružatelj usluge web stranice te internet trgovine.


1.2. Sljedeći pojmovi imaju značenje dano im u nastavku:


1.2.1. "Internet trgovina" označava internetsku trgovinu Mlinara na web stranici;

1.2.2. "Korisnik" označava svaku osobu koja je na temelju dodijeljenog korisničkog imena i zaporke ovlaštena za kupnju proizvoda na internet trgovini;

1.2.3. "Posjetitelj" označava svaku osobu koja pristupa web stranici;

1.2.4. "Uvjeti" označavaju ove Uvjete korištenja web stranice i internet trgovine;

1.2.5. "Web stranica" označava internetsku stranicu shop.mlinar.hr.

 

2. Primjena


2.1. Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve Posjetitelje (uključujući i Korisnike), neovisno o tome jesu li zasebno prihvatili Uvjete ili ne. Samim pristupom na web stranicu te nastavkom njenog korištenja, Korisnik pristaje na ove Uvjete koji određuju način na koji Korisnik smije koristiti web stranicu.

2.2. Internet trgovina namijenjena je isključivo punoljetnim osobama s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Korisnici zasebno potvrđuju kako su pročitali te prihvatili Uvjete prilikom njihove registracije na internet trgovini.

2.3. Ako se Posjetitelj i/ili Korisnik ne slaže s Uvjetima, isti se upućuje da dalje ne koristi web stranicu kao niti internet trgovinu.

2.4.Ovi Uvjeti doneseni su te se primjenjuju od gore navedenog datuma. Uvjeti su objavljeni te dostupni na internet stranici. Mlinar je ovlašten Uvjete u svakom trenutku izmijeniti te će se nova verzija primjenjivati od sedmog dana od dana njezine objave na internet stran ici. U slučaju da se Posjetitelj i/ili Korisnik ne slaže s izmjenama, isti se upućuje da dalje ne koristi web stranicu kao niti internet trgovinu.

2.5. Na pojedinu kupnju primjenjuju se Uvjeti koji su vrijedili u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji. Korisnicima je omogućeno preuzimanje Uvjeta (spremanje Uvjeta) s web stranice.

 

3. Registranica Korisnika


3.1. Prilikom registracije, Korisnik je dužani dati isključivo vlastite podatke te odgovara za njihovu točnost. Mlinar zasebno ne provjerava dane podatke te ne odgovara u slučaju njihove eventualne zlouporabe od strane bilo kojeg Korisnika.

3.2. Mlinar ima pravo provjeriti točnost danih podataka u slučaju sumnje ili prijave zbog zlouporabe osobnih podataka treće osobe.

3.3. Mlinar ima pravo u svakom trenutku onemogućiti privremeno ili trajno Korisniku prijavu te korištenje internet trgovine u slučaju sumnje na zlouporabu kao i u slučaju sumnje na povredu ovih Uvjeta.

 

4. Korištenje web stranice i internet trgovine


4.1. Web stranica kao i internet trgovina smiju se koristiti isključivo kako bi se Posjetitelj i/ili Korisnik upoznao s tamo dostupnom ponudom Mlinara te u slučaju interesa, napravio narudžbu. Narudžbe se mogu raditi isključivo u svoje ime i za svoj račun.

4.2. Mlinar zadržava sva prava na web stranicu, internet trgovinu kao i tamo dostupan sadržaj. Posjetitelj i/ili Korisnik nema pravo prenositi sadržaj web stranice i/ili internet trgovine (primjerice za potrebe druge internet trgovine, usluge usporedbe cijena i proizvoda i slično). Iznimka su pojedinačne, povremene objave kojima je cilj promocija ponude Mlinara.

4.3. Korištenje web stranice i internet trgovine kao i tamo dostupan sadržaj, Posjetitelji i Korisnici ne smiju koristiti u bilo koje komericijalne svrhe bez pisanog odobrenja Mlinara.

 

5. Narudžba, kupnja, cijene


5.1. Korisnik svojom "narudžbom" na internet trgovini upućuje ponudu Mlinaru za kupnju odabranih proizvoda po cijeni navedenoj na internet trgovini. Svojom zasebnom potvrdom Mlinar prihvaća ponudu Korisnika. U tom trenutku nastaje ugovor o kupoprodaji između Mlinara te Korisnika.

5.2. U slučaju da je cijena krivo istaknuta ili proizvod nedostupan, Mlinar će odbiti narudžbu Korisnika te ega obavijestiti o razlogu odbijanja. Korisnik tada može ponoviti narudžbu po novim uvjetima.

5.3. Cijene prozivoda Mlinara na internet trgovini izražene su i hrvatskim kunama (kn) te uključuju iznos PDV-a kao i troškove dostave do odabrane poslovnice Mlinara. Cijene proizvoda Mlinara te njihova dostupnost istaknuti na internet trgovini indikativne su naravi te podložni promjenama.

5.4. Plaćanje se vrši kreditnim ili debitnim karticama kartičarskih kuća s kojima Mlinar surađuje, a koje su naznačene na internet trgovini. Mlinar zadržava pravo iste u svakom trenutku promijeniti.

5.5. U slučaju tehničke greške koja je od utjecaja na cijenu, opis ili dostupnost kupljenog proizvoda, Mlinar zadržava pravo odbiti isporuku kupljenog proizvoda te vratiti naplaćeni iznos Korisniku (ako je plaćanje izvršeno). U tom slučaju, Korisnik će biti obaviješten u najkraćem mogućem roku.

 

6. Dostava


6.1. Dostava proizvoda vrši se u poslovnicu Mlinara koju je Korisnik prilikom kupnje proizvoda odabrao. Rok naveden za dostavu proizvoda je indikativne naravi te će Mlinar poduzeti razumne korake kako bi kupljene proizvode dostavio u tamo naznačenom roku. Korisnik je sam dužan preuizeti kupljene proizvode iz predmetne poslovnice na datum koji je naveo prilikom kupnje proizovda.

6.2. U slučaju da Korisnik ne preuzme proizvod na odabrani datum, Mlinar ima pravo isti ukloniti. Korisnik u tom slučaju ostaje obavezan platiti cijenu kupljenog proizvoda.

 

7. Pravo jednostranog raskida ugovora


7.1. Korisnik, sukladno čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača, nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji proizovda iz razloga što je predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok uporabe ili roba koja je rađena po specifikaciji Korisnika (u slučaju dodatne poruke na torti).

 

8. Prigovori


8.1. Korisniku je omogućeno podnošenje prigovora putem pošte na adresu sjedišta Mlinara (Zagreb, Radnička cesta 228c) kao i e-poštom na info@mlinar.eu.com. U naslovu takve poruke treba naznačiti "Prigovor potrošača" te u samom prigovoru objasniti na što se prigovor odnosi.

8.2. Mlinar će odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka istog.

 

9. Odgovornost


9.1. Slike proizvoda na web stranici/internet trgovini su indikativne naravi. Stvaran proizvod može od njih odstupati, posebice uzimajući u obzir moguća odstupanja u korištenim sirovinama. Sastojci proizvoda navedeni su na web stranici/internet trgovini. Korisinik se sam dužan upoznati sa sastojcima proizvoda prije njegova korištenja te se obratiti Mlinaru u slučaju bilo kakvih sumnji ili pitanja. Ako je korisnik alergičan ili pak zbog svojih zdravstvenih potreba ne smije unisiti određene sastojke koji se uobičajeno koriste u slasticama, korisnika se upućuje da se posebno obrati Mlinaru i provjeri način pripreme proizvoda prije njegove konzumacije.

9.2. Mlinar odgovara za ispravnost prodanog proizvoda u smislu njegove zdravstvene ispravnosti. U slučaju prigovora glede proizvoda, Korisni je dužan isti vratiti u poslovnicu Mlinara u kojem je isti preuzeo. Korisnik nema pravo na naknadu troškova povezanih s vraćanjem proizvoda.

9.3.U slučaju neispravnosti proizvoda, Mlinar će Korisniku isti zamijeniti s drugim ispravnim proizvodom. Ako to nije moguće, Mlinar će Korisniku ratiti plaćeni iznos. Korisnik nema pravo na naknadu eventualne druge neizravne štete.

9.4. Mlinar ne snosi odgovornost za bilo koju štetu (i) nastalu zbog nepravovremene isporuke proizvoda kao niti za (ii) štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internet veze prilikom korištenja internet trgovine.

 

10. Završne odredbe


10.1. Na odnos između Posjetitelja/Korisnika i Mlinara u pogledu web stranice i internet trgovine, primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.